با درود فراوان ومهر بسیار و شادباش سال 7077 آریایی میترایی با سپاس از تلاشهای پربار شما در جهت خبررسانی چند سایت رادیو و تلویزیونی و نوشتاری ارمغان نوروزی برای شما مهربان یار گرامی روزها و ساعتها میتوانید در این پایگاه ها بگردید و اندیشه های نو و خردگرای اوستایی اهورایی را از تاریخ و تمدن و فرهنگ بزرگ ایران را زیر کلیک خود داشته باشید مهر ورزیده در جهت روشنگری برای دیگران روان کنید تلویزیون 24 ساعته مهر از پاریس بزبانهای پارسی و فرانسوی
با درود فراوان ومهر بسیار و شادباش سال 7077 آریایی میترایی
با سپاس از تلاشهای پربار شما در جهت خبررسانی
چند سایت رادیو و تلویزیونی و نوشتاری ارمغان نوروزی برای شما مهربان یار گرامی
روزها و ساعتها میتوانید در این پایگاه ها بگردید و اندیشه های نو و خردگرای اوستایی اهورایی را از تاریخ و تمدن و فرهنگ بزرگ ایران را زیر کلیک خود داشته باشید
مهر ورزیده در جهت روشنگری برای دیگران روان کنید

تلویزیون 24 ساعته مهر از پاریس بزبانهای پارسی و فرانسوی

Commentaires