من آریا جردن اوستا عباسی هستم فرزند سمیرا و سیاوش و امروز شش ماهه شدم ABBASI Aria Jordan Awesta

من آریا جردن اوستا عباسی هستم فرزند سمیرا و سیاوش و امروز شش ماهه شدم   ABBASI  Aria Jordan Awesta
Je suis Aria Jordan Awesta ABBASI le fils de Mr DAVID ABBASI


Commentaires