در تاریخ بی سابقه است که رییس جمهوری زایش فرزند دوستی را رسما شادباش بگوید آقای فرانسوا هولاند رییس جمهور فرانسه زایش آریا جردن فرزند استاد سیاوش اوستا را شاد باش گفت

در تاریخ بی سابقه است که رییس جمهوری زایش فرزند دوستی را رسما شادباش بگوید
آقای فرانسوا هولاند رییس جمهور فرانسه زایش آریا جردن فرزند استاد سیاوش اوستا را شاد باش گفت

http://mehrtv.com
زایش فرزندان در ایران چه مشکلاتی دارد و در غرب چه رسیدگیهای دقیق
کادر رهبری رژیم حسود و مستبد و مانع شهرت و محبوبیت بزرگان است فردین در واپسین آرزوی خود ماند و مرد
لباس و القاب ملاها از کجا آمد؟ در کتاب من با خدا رقصیدم بهمه اینها پرداخته ایم
سیاوش اوستا از بهاییان سپاسگزار است که پیشنهاد او را پذیرفته و آیین بهایی میگویند نه دین بهایی بسان زرتشتی های نوین که ما آیین داریم نه دین
از محسن مخملباف و فرزندانش و محمد نورزاد سپاسگزاریم که تابوی ضدیت با بهایی و اسراییلی را شکسته و به حیفا سفر کرده و رپرتاژ ساختند
گفته میشود که حسن روحانی از چهرهای جوان در کابینه خود بهر خواهد برد و افرادی بسان مختاباد دبا او همکاری خواهند داشت
کمتر اتفاق می افتد که رییس جمهوری زایش نوزادی را شاد باش بگوید
رییس جمهور فرانسه طی پیامی برایسیاوش اوستا زایش آریا اوستا جردن را شاد باش گفت

Commentaires