حسن روحانی جیمز باند رژیم اسلامی شما را بخواب نبرد در صحنه باشید

<iframe width="420" height="315" src="//www.youtube.com/embed/bfmOkiFzYjA" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>


زایش آریا اوستا فرزند استاد سیاوش اوستا را به ایشان و همسر خوبشان و همه یاران و خویشان شادباش میگویم
برنامه امروز استاد سیاوش اوستا مثل همیشه بی نظیر بود ببینید و برای دیگران روان کنید
http://www.youtube.com/watch?v=rfOBzk...
بیشماران جهان آریایی در ارگانهای حکومتی نفوذ کنند بسان سپنتا نیکنام که توانست سه برابر آرا زرتشتی ها یز رای بیاورد یعنی سه برابر رای دهندگان به او مسلمانان سابق بودند
تینگ تانگها و ایراندوستان پنهان با شگردهای خویش ایران را طی قرنها از شکست ها و تازش ها نجات داده اند آزادی ایرانی و سربلندیش در جهان نزدیک است پیروان آیین اوستا که آیین را دستور و فرمان زندگی میدانند نه دین و مذهب با سه شعار نیکی در پندار و گفتار و کردار برگ نوینی بزودی در ایران اهورایی خواهد گشود
شورشهای ترکیه و تغییر قدرت در مصر کار تینگ تانگهای ایرانی است آیا ساتجا را میشناسید؟ سازمان انقلابی توده های جمهوری اسلامی ایران و سازمان نهضتهای آزاددیبخش جهان برهبری مهدی هاشمی که در سپاه قدس رفت به تمام جنبشهای شیعی و سنی برای تغییر حکومت کمک کرده و میکند جمهوری اسلامی با حسن روحانی سر غرب را کبلاه گذاشت

Commentaires