هاشمی رفسننجانی با بهره وری از نادانی رهبری امپراطوری فردای خانواده اش را پایه گذاری میکند و خامنه ای همچنان در تعصی مارکسیستی


هاشمی رفسننجانی با بهره وری از نادانی رهبری امپراطوری فردای خانواده اش را پایه گذاری میکند


Commentaires