تلویزیون مهر پنج شنبه ، ۳۱ اکتبر ۲۰۱۳ مدت پخش ۳۷ : ۳۰ : ۰۰ تلویزیون مهر جمعه ، ۴ اکتبر ۲۰۱۳ مدت پخش ۱۹ : ۵۵ : ۰۰ تلویزیون مهر جمعه ، ۲۷ سپتامبر ۲۰۱۳ مدت پخش ۰۸ : ۰۳ : ۰۱ تلویزیون مهر جمعه ، ۲۰ سپتامبر ۲۰۱۳ مدت پخش ۵۷ : ۵۷ : ۰۰ تلویزیون مهر جمعه ، ۱۳ سپتامبر ۲۰۱۳ مدت پخش ۳۶ : ۵۶ : ۰۰ تلویزیون مهر جمعه ، ۶ سپتامبر ۲۰۱۳ مدت پخش ۳۴ : ۵۶ : ۰۰ تلویزیون مهر جمعه ، ۲۳ آگوست ۲۰۱۳ مدت پخش ۳۲ : ۵۹ : ۰۰ تلویزیون مهر جمعه ، ۹ آگوست ۲۰۱۳ مدت پخش ۴۹ : ۰۱ : ۰۱ تلویزیون مهر جمعه ، ۲ آگوست ۲۰۱۳ مدت پخش ۳۶ : ۵۸ : ۰۰ تلویزیون مهر جمعه ، ۲۶ جولای ۲۰۱۳ مدت پخش ۱۵ : ۵۶ : ۰۰

آرشیو برنامه های سیاوش اوستا
پخش برنامه ها از شبکه پاری پنج شنبه ها بجای جمعه ها شش بامداد لس آنجلس
تلویزیون مهر
تلویزیون مهر
پنج شنبه ، ۳۱ اکتبر ۲۰۱۳
مدت پخش ۳۷ : ۳۰ : ۰۰
تلویزیون مهر
تلویزیون مهر
جمعه ، ۴ اکتبر ۲۰۱۳
مدت پخش ۱۹ : ۵۵ : ۰۰
تلویزیون مهر
تلویزیون مهر
جمعه ، ۲۷ سپتامبر ۲۰۱۳
مدت پخش ۰۸ : ۰۳ : ۰۱
تلویزیون مهر
تلویزیون مهر
جمعه ، ۲۰ سپتامبر ۲۰۱۳
مدت پخش ۵۷ : ۵۷ : ۰۰
تلویزیون مهر
تلویزیون مهر
جمعه ، ۱۳ سپتامبر ۲۰۱۳
مدت پخش ۳۶ : ۵۶ : ۰۰
تلویزیون مهر
تلویزیون مهر
جمعه ، ۶ سپتامبر ۲۰۱۳
مدت پخش ۳۴ : ۵۶ : ۰۰
تلویزیون مهر
تلویزیون مهر
جمعه ، ۲۳ آگوست ۲۰۱۳
مدت پخش ۳۲ : ۵۹ : ۰۰
تلویزیون مهر
تلویزیون مهر
جمعه ، ۹ آگوست ۲۰۱۳
مدت پخش ۴۹ : ۰۱ : ۰۱
تلویزیون مهر
تلویزیون مهر
جمعه ، ۲ آگوست ۲۰۱۳
مدت پخش ۳۶ : ۵۸ : ۰۰
تلویزیون مهر
تلویزیون مهر
جمعه ، ۲۶ جولای ۲۰۱۳
مدت پخش ۱۵ : ۵۶ : ۰۰
Commentaires