سید علی خامنه ای بعنوان دشمن شماره یک امریکا زیر شنود کمپانی های خصوصی که بسفارش سرویسهای جاسوسی کار میکنند

http://www.youtube.com/mahnazeariai

سید علی خامنه ای بعنوان دشمن شماره یک امریکا زیر شنود کمپانی های خصوصی که بسفارش سرویسهای جاسوسی کار میکنند هر تماس تلفنی فاکس و یا رایانه ای پیش از رسیدن به دفتر خامنه ای گرفته و شنود و شناسایی میشود و از هر ده تماس پنج تای آن وصل نمیشود
افشای شنودهای امریکا در جهان با شنودهای بیت خامنه ای افشا شد معاریو روزنامه معتبر اسراییلی نوشت که شنود ایران بسیار قوی میباشد
اکثر کمپانیهای ایرانی در کانادا و اروپا این حاسوسی و شنود مدرن را مدیریت میکنند و آنرا بقیمت بالایی به غرب میفروشند افشای اخیر که توسط جناحی از نیروهای امنیتی امریکا افشا شد در راستا شکستن لابی سازیها ضد تحریمها بود بر همین اساس خامنه ای یک گروه از رهبران یهودی ایران را بعنوان فرستاده ویژه به امریکا فرستاد و اوباما دیروز از یهودیان امریکا خواست تا علیه روحانی و خامنه ای لابی سازی نکنند


Commentaires