استاد سیاوش اوستا میگوید خامنه ای نمیداند که کل جهان با ایران مخالف است و فقط برای دلخوشی روس و انگلیس به آمریکه بند کرده است

خامنه ای نمیداند که کل جهان با ایران مخالف است و فقط برای دلخوشی روس و انگلیس به آمریکه بند کرده است
<iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/BhUMKd1YAbQ?list=UUAO330-KSjReiIALGLYu56Q" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Commentaires