ایران در خطر تجزیه ما دشمن را خوب نشناخته ایم و مرتب در دام آنها افتاده ایم تلاش دیرین استعمار برای تجزیه ایران و کارخانه خر سازی استعمار از پرستیدن تازیانی که ایران را ویران کردند تا نهادن خمینی در ماه و حریم سلطان

ایران در خطر تجزیه ما دشمن را خوب نشناخته ایم و مرتب در دام آنها افتاده ایم تلاش دیرین استعمار برای تجزیه ایران و کارخانه خر سازی استعمار از پرستیدن تازیانی که ایران را ویران کردند تا نهادن خمینی در ماه و حریم سلطان


Commentaires