ژاک شیراک رییس جمهور پیشین فرانسه بیست سال پیش طی نامه ای به استاد سیاوش اوستا ضمن سپاس از ایشان برای شناساندن عمر خیام از رباعیات این فرهیخته جهانی تجلیل میکند

  • توجه بفرمایید به تلاشهای خردمندانه رهبر نوزرتشتی های جهان از سالها پیش تا به امروز

    ژاک شیراک رییس جمهور پیشین فرانسه بیست سال پیش طی نامه ای به استاد سیاوش اوستا ضمن سپاس از ایشان برای شناساندن عمر خیام از رباعیات این فرهیخته جهانی تجلیل میکند
    Président Chirac écrit a DAVID ABBASI


Commentaires