این نوشته استاد سیاوش اوستا را بخوانید و هر روز شر کنید و برای تمامی آدرسهایتان بفرستید ========= افسانه عشق و شوهر شدن سه مرد با یک زن را میدانید؟ آیا ارینب زیبای عرب را میشناسید؟ آیا از ریشه جنگ نینوا خبر دارید؟ یا همچنان بدنبال موی خمینی لای قرآنید و عکسش را هنوز در ماه میبینید؟

این نوشته استاد سیاوش اوستا را بخوانید و هر روز شر کنید و برای تمامی آدرسهایتان بفرستید
=========
افسانه عشق و شوهر شدن سه مرد با یک زن را میدانید؟
آیا ارینب زیبای عرب را میشناسید؟
آیا از ریشه جنگ نینوا خبر دارید؟ یا همچنان بدنبال موی خمینی لای قرآنید و عکسش را هنوز در ماه میبینید؟

ابن قتیبه  نویسنده کتاب امامت و سیاست نزدیک به زندگی این چهار نفر در قرن سوم ملا حسین واعظ کاشف قرن دهم و جورج جرداق نویسنده معاصر مصری  افسانه ارینب را دخیل در جنگ یزید با امام حسین دانسته اند و خلاصه ماجرا اینچتین است


حسین و پسرعمویش یزید بهمراه عبدالله در کوچه پس کوچه های مدینه بازی میکردنند که چشمشان بدخترکی رعنا و زیبا افتاد هر سه یک دل نه صد دل عاشق او شده و همه روزه به بهانه بازی در کوچه از خانه بیرون میرفتند تا ارینب را ببیند
یزید که طبع شاعری داشت هر روز شعری برای ارینب میسرود و حسین و عبدالله با هم کشتی میگرفتند و یا شمشیر بازی 

میکردنند تا خود را به ارینب بنمایانند
انی رایت دهرا من هجرک القیامه و یا الا یا ایهاالساقی ادر کاسا و ناولها از سروده های یزید برای ارینب است که حافظ رند شیراز آنها را به عاریت گرفته و در غزلهایش استفاده کرده است
ارینب خردسال که در میان سه جوان خوش تیپ گیر کرده بود گفت هر یک از شما سه تن شاه شوید بسان شاه پارس و قدرتمند شوید من زن همان شاه خواهم شد
عبدالله سلام که پسر عموی ارینب بود در بیست سالگی معاون زیاد که فرماندار کوفه بود شد و پس از آن فرماندار شهر شد و از ارینب در هنگام معاونتش خواستگاری کرده و همسر او شد
یزید که در هوای عشقبازیهای کودکی و نوجوانیش با ارینب بود و اینک مقیم شام و دمشق بود از این عروسی آگاه و اندوهگین شده و روح هنرمندانه اش دچار افسردگی شد
معاویه با حیله و نیرنگ و فراخواندن عبدالله سلام به دمشق موجب شد تا زنش را بعشق داماد معاویه شدن طلاف بدهد که داد
پس از طلاق معاویه نه تنها دخترش هند را به عبدالله پور سلام نداد که وی را از فرمانداری کوفه برکنار کرد
و تیمی را برای خواستگاری ارینب به مدینه فرستاد 
فرستادگان معاویه بمحض رسیدن به مدینه در خانه امام حسین ارطاق کردند و آنگاه که از جریان خواستگاری باخبر شد به آنان گفت فردا که برای یزید  بخواستگاری ارینب رفتید  برای من نیز خواستگاری کنید و به ارینب بگویید الفتات اذا وعد وفا یعنی مه رویی اگر قولی داد عمل میکند بچه که بودیم گفتی زن کسی خواهی شد که شاه شود  حالا که شوهر سابقت از شاهی افتاد و پیش از افتادن تو را طلاف داد بدان که معشوق سابقت یزید بخلافت نخواهد رسید و شاه عرب منم
باری ارینب زن امام حسین شد
و نینوا کربلا شد
و حالا دیگر بار ملتی با هفت هزار سال پیشینه تمدن و فرهنگ و مهر ورزی و شهریگری و یک زنی نوحه میخواند و میزند بسرش و آش و شله و شربت و چایی شیرین میدهد  برای کسی که از سرگذشت و زندگی واقعیش خبر ندارد 
تو برو مرثیه خوان امام حسین خودت بشو که سیاوش بود که از آتش گذشت تا پاکدامنی خودش را ثابت کند نه جماعتی که خودشان افسانه های زنبازی و عشرت را امضا کرده اند آیا تو یک بار افسانه سیاوش در شاهنامه را خوانده ای؟
شوربختانه نظام ملایان هر روز که میگذرد تلاشهای روشنگرانه پیام آوران خرد را محو و ارتجاع و تازی پرستی و ترکیه پرستی را تقویت کرده و رواج میدهد تو عنصر ایرانی باید از بازی آنها بیرون بیایی و وقتت را به شر کردن هر بیهوده ای هدر ندهی و کاری سازنده و نو و روشنگر بکنی 
سیاوش اوستا

Commentaires