سیاوش اوستا در برنامه امروز خود ضمن تجلیل از زن آریایی از بان توران بهرامی شهریاری و معرفی کتاب مهر ایران ایشان پرداختبرنامه های اوستا به پنج شنبه ها شش بامداد لس آنجلس منتقل شده است

سیاوش اوستا در برنامه امروز خود ضمن تجلیل از زن آریایی از بان توران بهرامی شهریاری و معرفی کتاب مهر ایران ایشان پرداخت
سیاوش اوستا در باره کارخانه خر سازی استعمار سخن گفت که استعمار یکبار خمینی را در ماه میگذارد و باری دیگر با ساختن سریالهای استعماری ترکی مغز شویی میکند و میلیونها انسان آزاده ایرانی که میتوانند نقش سازنده و ارزشمندی در ایران و جهان داشته باشند را خر و احمق و نابخرد کرده و جلو رشد فکری مردم را میگیرد پیران ما را پای کانالهای خبری استعماری میخکوب میکنند و جوانان را پای سریالهای پوچ و توهین آمیز به ایران و تاریخ ایران
سیاوش اوستا ضمن سپاسگزاری از فرد و رسانه هایی که واقعا در راه روشنگری مردم کار میکنند از همه برنامه سازان خواست تا بجای سخن گفتن مدام از اتم و تحریمها واقعیتهای ایران و جهان را مطرح کنند


برنامه ویژه تلویزیونی بیاد محمد رضا شاه
چرا دو کار بزرگ محمد رضا شاه ژاندارمی خلیج پارس و جشنهای 2500 ساله برخلاف سخنان دشمنان ایران و ایرانی یک سرمایه گزاری بزرگ و پر افتخار و درست و نیک در راستای شکوفایی اقتصادی و سیاسی و گردشگری ایران بود؟
چشمها را از ناپاکی بشوییم و با نگاهی نو به این دو پدیده بنگریم


بیست و پنج سال پیش که این مسئله را از رادیو آوای ایران پاریس مطرح کردیم دهها دسته گل بسوی دغتر شانزه لیزه ما روان شد

Commentaires