یادگارهای استاد هوشنگ سیحون برای سیاوش اوستا و برنامه ای بیاد دکتر کوروش آریا منش و استاد هوشنگ سیحون و خرابی آتشگاه در سوریه توسط بیابانگردان وحشی

https://www.youtube.com/watch?v=bv_0ZyUZas0&feature=youtu.be
در بزرگداشت استاد هوشنگ سیحون آفریننده بزرگ و توانای بزرگترین آثار باستانی نه بلکه آثار جاودان معاصر
بیاد دکتر کوروش آریا منش بزرگ اندیشمند نوگرایی دوران
و توحش نوین تازیان در خرابی اتشگاهها و اعتراض کردها
و سپاس از مهربان یارانی که یاد سی و دومین سالگرد ترور پدرم را یادآور شدند
مهر تی وی و برنامه امروز استاد سیاوش اوستا را لایو ببینید
http://persiancnn.net
استاد هوشنگ سیحون و یادگارهای جاودانش برای استاد سیاوش اوستا les SOUVENIRS DE Mr HOUSHANG SEYHOUN pour Siyavash AWESTA David Abbasi

استاد هوشنگ سیحون و یادگارهای جاودانش برای استاد سیاوش اوستا
les SOUVENIRS DE Mr HOUSHANG SEYHOUN pour Siyavash AWESTA David Abbasi

استاد هوشنگ سیحون در کمتر از یک دقیقه از امضای سیاوش اوستا در وسط یک 
کاغذ سپید نقش یک زن با کلاه را نقاشی کردند


انوشه روان استاد هوشنگ سیحون بعنوان یک هنرمند جهانی در سال 1972 بهمره پیکاسو و سالوادور دالی یک نمایشگاه مشترک در پاریس گذاشته بودند

استاد هوشنگ سیحون نسخه ای از بروشور این نمایشگاه را به یادگار برای سیاوش اوستا دستینه کرده بود

انوشه روان استاد بزرگ هوشنگ سیحون با امضای سیاوش اوستا در کمتر از یک دقیقه این چهره زن با کلاه را آفریدند و در دو مرحله چهره سیاوش اوستا را نقاشی کرده بودند درود بروان پاک هوشنگ سیحون آفریننده ی توانای دوران ما


استاد هوشنک سیحون دو بار چهر استاد سیاوش اوستا را نقاشی کرده بودند

انوشه روان استاد هوشنگ سیحون بعنوان یک هنرمند جهانی در سال 1972 بهمره 
پیکاسو و سالوادور دالی یک نمایشگاه مشترک در پاریس گذاشته بودند


استاد هوشنگ سیحون نسخه ای از بروشور این نمایشگاه را به یادگار برای سیاوش اوستا دستینه کرده بود

انوشه روان استاد بزرگ هوشنگ سیحون با امضای سیاوش اوستا در کمتر از یک دقیقه این چهره زن با کلاه را آفریدند و در دو مرحله چهره سیاوش اوستا را نقاشی کرده بودند درود بروان پاک هوشنگ سیحون آفریننده ی توانای دوران مااستاد هوشنگ سیحون در کمتر از یک دقیقه از امضای سیاوش اوستا در وسط یک 
کاغذ سپید نقش یک زن با کلاه را نقاشی کردند

Commentaires