Articles

Affichage des articles du juillet, 2015

تا به امروز ما پادشاهان پهلوی را نشناخته ایم ضد استعمار بوده اند؟

انگلیس و امریکا شاه راکشتن

پاسخ تند شاه به پیمان شکنی های امریکا حتما ببینید

دیوان شاعران بزرگ ایران به همت یک ایرانی‌ فرهنگ دوست