تا به امروز ما پادشاهان پهلوی را نشناخته ایم ضد استعمار بوده اند؟

Commentaires