ستاد سیاوش اوستا این برنامه بزرگ و تاریخی را با پخش یک فیلم از نو جوان غیرایرانی که به 23 زبان سخن میگوید و یک بیت از غزلیات حافظ را در تلویزیون امریکا میخواند به پایان رساند



مرور چه لذتی بردم از برنامه زیبا و غم بار و جگر سوز استاد سیاوش اوستا
برنامه را با یک دوبیتی از دکتر اسماعیل خویی آغاز کرد
ماکز گل و آرمان سرشتی داریم در عالم خاک سرنوشتی داریم

افلاک ترا و خاک ما را ای شیخ ما دوزخیان نیز بهشتی داریم
اوستا سخنان امرورش را با یادآوری این نکته که انسانیت در جهان مرده است و نشان دادن کودک سه ساله کوبانی در سواحل ترکیه آغاز کرد
اوستا ار مرگ ناصرپورپیران در خلوت خانه اش و تلاشهایش سخن گفت و فیلم یک دقیقه ای تیراندازی به خانه مهندس تبرزدی که در حال مصاحبه با خانم عسل پهلوان بود را نشان داده و از ترور شخصیت ایشان تا تلاش برای ترور فیزیکی ایشان سخن گفت و از تلاشهای علی تبرزدی در دفاع از حیوانات و ربط دادن آن به سوزاندن گربه ها و بانوی پرمهر شعله رئوفی صحبت کرد
استاد سیاوش اوستا ار تجربه تاریخی خاتمی در افشای ترورهای وزارت اطلاعات سخن گفته و ار حسن روحانی و قالیباف بعنوان رئیس جمهور و شهردار تهران خواست تا کاری تاریخی کرده و بجای ترساندن انجمنها و انسنهای مدافع حیوانات خود آنها شاکی خصوصی شده و با تشکیل پرونده عاملین آتش سوزی آسایشگاه گربه های خانم شعله رئوفی را بمجازات برسانند
سیاوش اوستا فاش ساخت که خانم شعله رئوف که با 200 گربه در شعله های آتش سوخت و این جنایت را نباید از یاد برد در همان روزی که حکم تخلیه آسایشگاه گربه ها را به خانم رئوفی داده بودند در 5 بامداد به شیوه ای حرفه ای آتش زدند که خاموش کردن آن محل کوچک و گلی سه ساعت طول کشسید
استاد سیاوش اوستا این برنامه بزرگ و تاریخی را با پخش یک فیلم از نو جوان غیرایرانی که به 23 زبان سخن میگوید و یک بیت از غزلیات حافظ را در تلویزیون امریکا میخواند به پایان رساند
دیدن بارپخش این برنامه تاریخی را و انتشار هر چه بیشترش را به یاران توصیه میکنم


با احترام پرویز قائم مقام


http://www.voinews.net/archive/program/8180/

Commentaires