خامنه ای در ایرانشهر تبعید بود میلیونر شد اما زندانیهای ما کشته میشوند

Commentaires