فلسفه قربانی نزد تازیان و آریائیان

تا دقایقی دیگر برنامه تلویزیونی یکساعت پیش ما را باعنوان
فلسفه قربانی در نگاه تازی و در نگاه میترایی را در آرشیو مهرتی وی در یوتویب ببینید و دیگران را خبر کنید
http://youtube.com/mehrtv
قرباني گاو توسط ميترا که براي حاصلخيز نمودن زمين براي اولين بار در تاريخ بشر متداول شد بعدها به اديان ديگر و بويژه قبائل حجاز کشيده شد.
چنانچه گفته شد ابراهيم پدر اديان يهوديت – مسيحيت و اسلام، قرباني را از حيوان به آدم منتقل نموده و در پي اختلافاتي که ميان دو همسرش سارا و هاجر ( و فرزندان آن دو که يکي اسحاق پدر يهوديان و مسيحيان و ديگري اسماعيل پدر اجداد پيامبر اسلام که از سوي مادرش هاجر، برده زاده بود ) پيش آمده بود بر آن شد تا فرزند خود را با بريدن سر قرباني کند.
ابراهيم در صدد بر آمد تا بگفته يهوديان اسحاق را و بگفته مسلمين اسماعيل را قرباني کند تا نزاع و درگيري وي با دو همسرش پايان پذيرد اما ابراهيم در برابر پايداري فرزندش نتوانست وي را سر ببرد وي گوسپندي را بجاي فرزندش سر بريده و اسماعيل و هاجر را به حجاز تبعيد نموده و در آنجا کعبه را ساخت تا مرکزي براي تجارت فرزند و فرزندانش باشد.
تفکر قرباني هر چند از هنگامه زردشت در ايران از ميان رفت اما در ميان تازيان هم چنان تا به امروز بر جاي مانده و حتي تا قبل از اسلام تازيان فرزندانشان را بجاي حيوانات قرباني خدايان ميکردند.
من همواره بر اين انديشه بودم که علت عقلي و اصلي قرباني نمودن گاو توسط ميترا چه بوده است؟
فهم اين مسئله برايم دشوار بود زيرا که تفکر قرباني هر چند توسط زردشت به کناري نهاده شده بود اما توسط اديان ابراهيمي اين مسئله پذيرفته شده بود بويژه اينکه مسئله قرباني فرزند ابراهيم هرگز براي من قابل هضم نبوده است و نيست که چگونه مردي چنين از احساس و عاطفه به دور باشد که حاضر شود فرزند خود را براي خوشايند همسرش چون گوسپندي ذبح کند؟
مسئله کشتار و قتل فرزندان خانها، پادشاهان و روساي قبايل در تاريخ بسيار متداول بوده است که براي در نگرفتن جنگ قدرت ميان فرزندان حاکم بارها پدران، فرزندان و خويشاوندان خود را کشته اند يا بالعکس!
ابراهيم نيز چون به تحريک همسرانش که هر يک فرزندي پسر دارند و پس از ابراهيم حکومت و سروري به پسر ارشد خواهد رسيد بر آن ميشود تا يکي را براي بقاء و حکومت ديگري بکشد و اين قتل را بهانه فرمان خدا کرده و مدعي ميشود که خداوند از او خواسته است و هدف امتحان نمودن وي بوده است.!
غافل از اينکه هيچ انديشه و تفکري هر چند جاهل و نادان نميتواند بپپذيرد که خداوند ( دانا و توانا ) نسبت به اراده و عمل و تفکر انسانها جاهل و نادان باشد تا محتاج امتحان گرفتن از مردم باشد؟
اگر خدا دانا و عالم است پس بخوبي ميداند که ابراهيم نمره اش در بندگي بيست است و يا صفر! ديگر چه ضرورتي دارد که او را امتحان کند؟ امتحان نمودن برخاسته از جهل معلم است نسبت به دانش و تفکر شاگرد.
اما خداوند که بهمه چيز دانا و آگاه است ضرورتي ندارد که بنده خود را امتحان کند و متاسفانه اين تفکر باطل قرباني قرنها همچنان باقي مانده است!
چرا ميترا گاو نر را قرباني ميکند؟
قرباني گاو نر توسط ميترا براي حاصلخيز نمودن زمين بوده است يعني ميترا از خون گاوان به جاي کود بهره ميبرد تا به زمين توان حاصلخيزي بدهد.
در آن هنگاميکه ميترا از خون گاوان بعنوان کود براي حاصلخيزي زمين استفاده ميکند هنوز کسي از برکت و سود کود آگاهي نداشته است و ميترا هم چون مردم را در حد رشد کافي براي درک مطلب نمييابد به آنها رمز و دليل کار را نميگويد و بعدها اين مسئله قرباني يک روش هميشگي ديني ميشود و جايگاه اصلي خود را از دست داده و تبديل به يک سنت بي خاصيت ديني ميشود تا اينکه توسط زردشت از ميان ميرود اما قرباني به تفکر جاهلي تازيان منتقل شده و باقي ميماند

Commentaires