سیاوش اوستا از سال 1985 با تشکیل سازمان انتشاراتی اتوال در نقاط مختلف پاریس نخستین کسی است که در فرانسه سرویس ارسال و دریافت فاکس را آغاز کرد که پستخانه فرانسه پنج پس از او این سرویس را تجارتی کرد سیاوش اوستا نخستین کسی است که در فرانسه با گشایش پنج مغازه در نقاط مختلف پاریس تبلیغات با کامپیوتر را وارد بخش اقتصادی و تبلیغاتی و یلوپیج پاریس کرد با انتشار روزنامه جیبی اتوال سیاوش اوستا نخستین کسی بود که روزنامه آگهی های کوچک بهمراه برنامه های تلویزیون را در دو هفته آینده منتشر کرد و پس از او هفته نامه و نشریات دیگری با تیراژهای بسیار بالایی در فرانسه منتشر شد

سیاوش اوستا با همکاری مهندس دهقان طرح کیوسکهای انترناسیونال را با گنبدی بالای آن  به ژاک شیراک که در آنزمان 
سیاوش اوستا در زمینه اقتصادی نیز از چهره های موفق ایرانی در خارج از کشور بوده و مبتکر و آفریننده پروژه های بسیار مهمی در فرانسه می باشد که برای نخستین بار شکل گیری آنها توسط او صورت گرفته است و او برای این خلاقیتهایش جوایزی نیز دریافت کرده است
 
سیاوش اوستا در ابتدای ورود به پاریس بعنوان عکاس رسمی در برج ایفل مشغول بکار شد و پس از چندی با ساخت چند اتوموبیل ویژه رستورانهای سیاری در اطراف برج ایفل و میدان تروکادرو راه اندازی کرده و از این را تعدادی از هم میهنان را شاغل کرد در سال 1985 با تشکیل یک انجمن ساخت کیوسکهایی برای فروش کرپ و هات داگ و نوشابه و بستنی را به شهرداری و اتاق بازرگانی فرانسه پیشنهاد کرده و متینگهایی در همین رابطه سازماندهی کرده و در اساسنامه انجمن قید کرده بود که درصدی از فروش کیوشکها به مبارزه با ایدز اختصاص خواهد یافت  درست در مقطع حساسی که همه امکانات قانونی برای راه اندازی این امپراطوری پولساز فراهم شده بود    سیاوش اوستا با پیشنهاد گشایش رادیوی پارسی زبان در ایستگاه رادیویی خورشید روبرو شد و با پذیرش آفرین رادیوی آوا ایران و نام فرانسوی سولی دو پرس  کار فرهنگی را به تجارت ایفل ترجیح داده  و برنامه های رادیو آوای ایران را آغاز کرد
 شهردار پاریس بود داد اما پس از پنج سال این پروژه به یک شرکت خصوصی داده شد و سیاوش اوستا نسیبی مادی از طرحش نبرد


     
سیاوش اوستا از سال 1985 با تشکیل سازمان انتشاراتی اتوال  در نقاط مختلف پاریس  نخستین کسی است که در فرانسه سرویس ارسال و دریافت فاکس را آغاز کرد که پستخانه فرانسه پنج پس از او این سرویس را تجارتی کرد
سیاوش اوستا نخستین کسی است که در فرانسه با گشایش پنج مغازه در نقاط مختلف پاریس تبلیغات با کامپیوتر را وارد بخش اقتصادی و تبلیغاتی و یلوپیج پاریس کرد
با انتشار روزنامه جیبی اتوال  سیاوش اوستا نخستین کسی بود که روزنامه آگهی های کوچک بهمراه برنامه های تلویزیون را در دو هفته آینده منتشر کرد و پس از او هفته نامه و نشریات دیگری با تیراژهای بسیار بالایی در فرانسه منتشر شد

Commentaires