کوروش در قرآن تورات و مسیحیت عقاب شرق خوانده میشود

Commentaires