چرایی و چگونگی قتل پرنس علیرضا پهلوی و پرنسس لیلا پهلوی و احمد رضایی فرزند محسن رضایی و محمد فریدون روحانی فرزنر حسن روحانی رییس جمهور Les Enfants du Shah d'iran Mohammad reza pahlavi et président Hassan Rouhani et général Mohsen Rezai, fidèles a la pensé de Siyavash AWESTA , David ABBASI سیاوش اوستا
Commentaires