جریان ریش حسن روحانی در پاریسصد بار گفتیم در غرب خبری نیست و اینها برای جیب خودشان کار میکنند و از حقوق بشر خبری نیست

جشن زایش گلپا

دهش جایزه بزرگ انساندوستی فرانسه به دکتر دادستان  دکتر رزاییان دکتر مختاباد دکتر پالیزدار

Commentaires