فاحشه خانه یا صیغه خانه؟

رای دادن به خبرگان یعنی رای دادن به تداوم ولایت فقیه

طی 38 سال حکومت استعماری تازی ضد ایرانی فقهای حاکم تمامی ارزشهای ملی میهنی و انسانی ما از بین رفته است

از جمله ایران و بویژه شهرهایی چون مشهد تبدیل به فاحشه خانه های رسمی اسلامی با مجوز شرعی بنام صیغه خانه شده است و روحانیون در جای پری بلنده ها نشسته و تن قروشی زنان را مدیریت میکند

مردم سلحشوذ مشهد در اعتراض به این اوضاع در مراحل مختلف با برگزاری تظاهراتی این شیوه عمل روحانیون را محکوم کردند

سیاوش اوستا از مردم رشید و آزاده درخواست کرد که بازی فیسبوک و تلگرام و غیره را که زندانی کردن آنها پشت میز و اتاقهای دربسته میباشد را کنار گذاشته و برای روشنگری و مبارزه کمیته های آگاهیبخش و شورشی ساخته و سرنوشت خود را خودشان دیگر کنند

برنامه پنج شنبه 18 فوریه سال 7037 آریایی میترائی سیاوش اوستا

همه آرشیو برنامه ها را در سایت زیر با کیفیت برتر ببینید

http://www.voinews.net/archive/program/8858/

و نیز آرشیو مهر تی وی را در یوتوب ببینید

https://www.youtube.com/user/mehrtv

و نیز در سراسر جهان مهر تی وی و دهها کانال تلویزیونی دیگر ما را بزبانهای مختلف ببینید و بدیگران سفارش کنید

http://mehrtv.com
Commentaires