رهبری که از محبوبیت امریکا و انگلیس و صفهای ورودش بی خبر است؟https://www.youtube.com/watch?v=XsfGAVCEWXQ

تازه ترین برنامه سیاوش اوستا پیرامون

درگذشت بانو شیدا آوازه خوان آزاده ی آریایی

اسناد بسیار مهم در این برنامه

هر رای را با پنجاه هزار تومان خریده اند گواهی مردم

بزرگداشت ناصر ملک مطیعی و گرفتن میکروفون از دستش

مادر یزرگ ریحانه با فریاد میگوید که رژیم قاتل را نمیبخشد و میگوید که به فرزندش گفته است آفرین که یک جانی دزد را کشته ای

خامه ای در یک پیام کوتاه از شکست جناحش در انتصابات و از رفیقش گلایه کرده او را به خدا حواله میدهد

رفسنجانی میگوید که خامنه ای عشق اوست و او عاشق خامنه ایست و پنجاه سال است که چنین است

جنتی را با تقلب به ردیف شانزده رساندند و دو فقیه یزدی و مصباح یزدی را از صحنه بیرون کردند

خانم پروانه سلحشور وکیل جدید تهران گفت زن در پوشش باید آزاد باشد و ما برای این امر تلاش میکنیم وی که به زبان انگلیسی با خبرنگار ایتالیایی سخن میگفت اضافه کرد که او در همه جا با این حجاب نیست و دخترانش راحتتر زندگی میکنند خانم سلحشوری چند ساعت بعد مجبور به تکذیب سخنانش شده و گفت زنان در پوشیدن چادر و و روسری و کت  ودامن آزاد باشند

چگونه میتوانید از رایی که دادید بهره بهینه ببرید؟

مثل جشن پرستار و رقص و آواز در بیمارستان شادی و شورش و نافرمانی اسلامی را بر رژیم تحمیل کنید و پس از رای دادن از رای خود پاسداری کنید و هر روز در میدان سیاسی و اعتراض حاضر باشید

چگونه رفسنجانی با مطرح کردن تخلفات احمدی نژاد و عدم اطاعت از رهبر و بارها مخالفت با او وارد بازی سیاسی کشور شد؟

رهبری که نداند مردم برای انگلیس و امریکا صف کشیده و دست و پا میشکنند در خواب است و در بی خبری و باید شب عیدی یک خانه تکانی بزرگ در خانه و بیت و اطرافش بکند

جریان دوبا رژیم مثل دوبال یک کبوتر یا یک هواپیماست که به پرواز خوب کمک مبکند

Commentaires