تاریخچه گنبد طلا و حاجی فیروز بروایت سیاوش اوستاحسن روحانی خواهان توقف حکم اعدام بابک زنجانی و بازگشت سه میلیارد دلار به صندوق کشور شد بابک زنجانی تاجیکستان را آباد کرد سرزمین ایرانی اهورایی اوستا یی که ظواهر اسلام در آنجا ممنوع است بجای خرج میلیاردها دلار برای تازیان او دوشنبه را آباد کرد لذا قربانی شریکان درذیهایش شد که همه تازی و برای تازیان خرج میکنند سند ویدیویی و سخنان رییس جمهوز تاجیکستان را ببینید
https://www.youtube.com/watch?v=eJi20OylXgY
آقای عالی پیام آزاد شد و دکتر ملکی و تبرزدی به دیدار دکتر سیف زاده رفتند
صدای بیداد و هیلا صدیقی و دکتر بادکوبه ای بهترین ارمغان نوروزی
بهاران خیمه زد بر کوه و بر دشت
ولی بیرون نشد یک تن به گلگشت
بهار آمد در هر خانه را زد سیه پوشی در آنجا دید و برگشت
راز و فلسفه حاجی فیروز و آتش افروز؟ نوشته ای از سیاوش اوستا
از روزگاران کهن انسان آریایی با مهر میترا خورشید تابان را بعنوان اصلیترین انرژی زندگی بخش زمین شناخت و بر آستان
اگر حکیم بزرگ توس با شاهنامه زبان پارسی را از تازش تازیان پاس داشته و نگهداری کرد آتش افروزان و یا حاجی فیرورهای بی نام و نشان تاریخ نیز آمدن نوروز را همه ساله بما یاد آوری کرده و میکنند
در پی برپا سازی امامزاده ها بجای آتشکده ها آتش افروزان و گروهشان نیز بیکار شده و نام تاریخی خود را از دست
داده و بجای اتش افروز حاجی فیروز خوانده میشدند
مردم پولدار میهن نگهبانان آتشکده ها را به درون خانه های خود برده و آنها پیشخدمت خانه و همدم و هنرمند خانواده و آتش افروز مشعل ها و آتیش گاهای کوچک خانه ها شدند و نیز آتش چهارشنبه سوریها را بر می افروختند اما کار نمایش نوروزی خود را همه ساله دنبال میکردند و این حرفه و کار و شغل آتش افروزی نسل به نسل به فرزندان منتقل میشد تا اینکه در پی تازش های مختلف و رنگارنگ بیگانگان تشکیلات آتش افروزان ناپدید شد اما همه ساله انسانهای آزاده و میهن دوستی کار آتش افروزان را با نام اسلامی شده حاجی فیروز دنبال کرده و میکنند
و چه خوب و نیک و زیبا خواهد بود که از این پس در این بازگشت بزرگ اهورایی به خویشتن خویش و فرهنگ و آیین کهن اهورایی اوستایی واژه و نام حاجی فیروز را بگور تاریخ بسپاریم و همه جا از آتش افروزان پیروز بجای حاجی فیروز تازی یاد کنیم این مهربان یاران گمنامی که با ترانه های زیباو امید بخش سیاه کردن چهره خود فردایی روشن و گرم و سرخ و مهربان و همیشه خندان را قرنهاست که برای ما نجوا میکنند
عمو نوروز که در غرب بابانویل شده است نیز یار و همراه آتش افروز و بعنوان خرد همراه با دلقک رند میترا میباشد
همه ی روزتان پیروز..
گنبد و گلدسته های طلا در جایگاههای آتشکده های کهن ساخته شده است - بجای آتش- گنبدها را طلایی کرده اند و دو گلدسته جایگاهی بوده است که آتشبانها و یا آتش افروزان آتش را برافروخته نگه میداشته اند و بدین رو صورتشان سوخته و سیاه بوده است پس از تازش تازیان آتش افروز حاجی فیروز شد و میترا عمو نوروز
هرچه میتوانید این اندیشه های میهنی و نوپردازانه را گسترش داده و پخش کنید
استاد سیاوش اوستا نوپرداز خردگرا که با نوشته ها و سخنان پژوهشگرانه اش مسیر فکری ایرانی را در جهان دیگر کرده است در برنامه رادیویی 28 سال پیش چنین مطالبی را مطرح میکرد و امروز چهارشنبه سوری و نوروز و سیزده بدر و حاجی فیروزهای ما را تازیان حاکم ممنوع میکنند؟

Commentaires