با پوشیدن کراوت و کت و شلوار با رژیم میارزه کنیداکبر گلپا جوانمرد مهربان

تازیان جز خون و قتل و جنایت چه ارمغانی به جهان داده اند؟

روضه خوانان و قران خوانهای اول انقلا خونین و سیاه بت میشوند

تا کی گول میخوریم و در تله کلک های رژیم و استعمار خواهیم افتاد؟

دو بال به یک پرنده کمک میکند تا خوب پرواز کند

و رژیم با همین بازی دوبال و دوجناح توانسته است 38 سال مردم ایران و جهان را گول بزند و  سرشان را کلاه بگذارد

در گراند اوریانت فرانسه که بزرگترین پایگاه فراماسونری جهان است سخنرانی داشتم و درست در هنگام انتخاب نخستین خاتمی گفتم که این بازی جناحی رژیم است تا بتواند سر و مغز و بدنه نظام را نگهداشته و ایران و جهان را گول برنند

تازه ترین برنامه تلویزیونی سیاوش اوستا

هر هفته از ساعن هفده و نیم به هنگام تهران

و بیست و چهار ساعت روی اینترنت به چهار زبان برنامه های ما را ببینید

http://mehrtv.com

و نیز برنامه های فرانسه زبان

http://mehrtv.fr

institut AWESTA 66 av des CHAMPS ELYSEES 75008 Paris France


Commentaires