دیداد جهانی خامنه ای اوباما و پوتین در تاجیکستانبرنامه ای دیگر از سیاوش اوستا پنج شنبه ساعت هفده و نیم به هنگام تهران پخش جهانی از شبکه جهانی پارس و پخش دایمی 24 ساعت در مهر تی وی دات کام

پخش بخشی از فیلم گشت ارشاد بین گوسپندان و گرگها کاری سعید سهیلی پخش ویدیویی این فیلم نیز ممنوع شد

نگاه خشمگین روحانی به شاه سعودی

توجیه جواد ظریف برای اتک ایران

دعوت اوباما از روحانی و نامه محرمانه اوباما به خامنه ای

سیاوش اوستا پیشنهاد کرد که یا حسین اوباما به به ایران برود و یا خامنه ای به امریکا و یا با پوتین در تاجیکستان کنفرانس سه نفره تشکیل بدهند اما سیاست منافقانه  دیکتاتور حاکم بر ایران که میهن اهورایی را با سیاست بچه گانه میگذراند باید ار وزیر خارجه اش درس دیپلماسی بگیرد زیرا در این ویدیوی دو دقیقه ای ببینید که چگونه ظریف جهان را خر میکند

یاد رور سعدی و سخنی که ژاک شیراک بیست سال پیش بمن گفت درباه نوشته های سعدی   اوگفت که سعدی با نوشته هایش آموزگار و مشوق او در وارد شدن به سیاست است

و اما روز پدر که روز زایش یک بیگانه میباشد را دشمن میهن اهورایی بعنوان جشن ایرانی گوسفندوار به همه تحمیل کرده است بگونه ایکه اکثر مردم بدون اطلاع و آگاهی و دانش روز زایش یک تازی را روز پدر خواننده و بیدیگر شادباش میگویند و کوروش و زرتشت و رضاشاه ها را فراموش کرده اندÉcrivain, Historien, Islamologue

Président de l'Institut Laïque Euro-Perse institutlep.com

Directeur de la Radio Soleil de PERSE, avairan.com & Mehr TV,(Mehrtv.com)

Directeur de mensuel Erchad (erchad.com)

Plaquette d'Or « Grand Prix Humanitaire de France »

Médaille d'Or « Mérite et Dévouement Français »

Médaille de Vermeil « Arts.Sciences.Lettres

ABBASI - 66 av des CHAMPS ELYSEES 75008 Paris France

Office : TEL : 33 1 45 63 02 63- Mob. : 33 6 87 81 61 44 - FAX : 33 1 45 61 21 12

Shahre Farang paris, Persian music, Musique perse

www.abbasi.fr , Email : david@davidabbasi.com

Zaratoustra,mitra,mithra,siavash avesta,hassan abbasi,islam politique,civilisation joudéo chrétien laic,ex musulmane

Perse 7000 ans de civilisation,persia 7000 years of civilization

به پايگاه رايانه ای "سياوش اوستا" بزبان پارسی خوش آمديد

اگر روزها و ماهها به اين پايگاه بيائيد باز هم نخواهيد توانست هزاران برگ مطلب و ساعتها برنامه راديو وتلويزيونی را از نگر بگذراند هراز چندی به ما سری بزنيدAzadi TV

گفتار سياوش اوستا در باره نقش استعمار در سياست ديروز و امروز ما

به برنامه ها ای سياوش اوستا در مهر تی وی دات کام نگر کنيد

زرتشت پيمبر خرد و تشکيلات ميترائی از هفت هزار پيش تا

به امروز توجه بفرمائيد که چندين برنامه پيرامون همين موضوع ميباشد که از طريق مهرتی وی دات کام ميتوانيد ببينيد

فروهر و نيکی در پندار و گفتار و کردار بهترين ارمغان خردمند آريائی زرتشت بزرگ پيرو اهورا مزدا پروردگار دانائی و توانائی

سياوش اوستا

شاهی و شاهنشاهی در ايران اهورائی و زرتشت پيامبر خرد ورزی و پيام آور اهورامزدا خداوند دانائی و توانائی در نبرد با اهريمن نشانه ناپاکی و پلدی و نادانی

Commentaires