25 اردیبهشت میلیونی بریزید در آرامگاه فردوسی-خودکشی نکن دشمن بکشبرنامه ای دیگر از  کدبان سیاوش اوستا پاسخور جهانی نوزرتشتی ها

25 اردیبهشت بکوری چشم تازیان حاکم بر ایران اهورایی در یاد روز پیروز پارسی حکیم ابوالقاسم فردوسی بطور میلیونی از سراسر میهن بروید به شهر توس مشهد و یاد آن بزرگمرد را با جشن و شادی و موزیک و دست افشانی و شیرینی و شهد گرامی بدارید

سخنان پاورقی در سالنامه اریایی 30 سال است که مورد توجه هم میهنان بوده است و برنامه دوهفته پیش در رابطه با علاج روان پریشی ها و امروز به خودکشی در ایران و قدرت ثروت شهوت میپردازیمسياوش اوستا

شاهی و شاهنشاهی در ايران اهورائی و زرتشت پيامبر خرد ورزی و پيام آور اهورامزدا خداوند دانائی و توانائی در نبرد با اهريمن نشانه ناپاکی و پلدی و نادانی

Commentaires