هیچ دین و تفکر و پیغمیر و امامی بجز انسان و خانواده و میهن مقدس نیستsalon du livre licra 22 mai 206 maire de paris V de 15H a 19H  David Abbasi Stand N° 70

https://youtu.be/hQQga9B3su4

یکشنبه 22 ماه می از ساعت 15 تا 19 سیاوش اوستا در نمایشگاه کتاب لیکرا در سالن شهرداری پاریس پنجم استاند 70

سپاس از حضور مردم ایران در شهر توس فردوسی . نیشاپور بیاد خیام

روزهای تاریخی را در سالنامه آریایی میترایی پیدا کنید و در یادروز بزرگان به آرامگاههای حافظ و سعدی و فردوسی و کوروش خیام و نادر شاه و ابن سینا بروید

یاد روز مادر گرامی باد

پل کی لس وزیر فرانسوامیتران بسان دیگر سیاستمداران جهان معتقد است که خطر وهابی و اسلام سنتی است

امروزه همه در رکاب رژیم در آمده اند و کسانی چون ما که خواهان براندازی نظام جمهوری اسلامی باشند انگشت شمارند امروز اوباما و روس و اروپا برای نجات بشار و در دفاع از پروژه های سید علی خامنه ای میجنگند

اکثر غربیها که با هیتلر همکار کرده اند امروز هم مخفیانه ضد اسراییل و پشتیبان جمهوری اسلامی هستند و تبلیغات آنچنان موثر بوده است که قرمانده نظامی اسراییل حرف سید علی خامنه ای را میزند و فرانسه به اسلامی بودن بیت المقدس در یونسکو رای میدهد

اما در رابطه با خودکشی ها و شکستهای عشقی و قداست آفرینی های باطل و اینکه فقط انسان و خانواده مقدس است و شناخت پس از عروسی پدید می آید و انسان ایرانی نمیتواند با کسی ازدواج کند که پیش از عروسی چندین دوست داشته است

نوین زرتشتی دین نیست آیین زندگی است

Commentaires