به گفته سردار جعفری بسیج جدا از کشته 180 نفر قطع نخاعی داشته

Commentaires