دیالوگهای سلطان صاحبقران و شهر قصه و پیش پرده سخن هر روز زمانهفیلمخای پر ارزشی که در زمان پادشاه ساخته شد تفاوت هنر سینمای پادشاهی با سینمای فقاهتی

یادروزهای این هفته پر بار از زاد روز زرتشت تا یاد روز مهدی اخوان ثالث و رییس علی و نبر ضد استعماری

اعتراض رضا موسوی به سانسور سینمای ایران توسط ملاها

یادی از استاد محمد حیدری و صدای خوش استاد مختاباد و مهرورزیهای دکتر رزائیان برای سوسن و دیگر هنرمندان

برنامه ای دیگر از سیاوش اوستا پاسخورجهانی نوزرتشتی ها

آیین اوستا دین نیست بلکه دستور زندگی و بهشت سازی این دنیا و برخوردار بودن از زندگی مرفه و آسوده و در ارامش و آسایش زیستن

David ABBASI

Écrivain, Historien, Islamologue

Président de New Zoroastriens du monde

 inventeur de plusieurs idées et expression comme "ISLAM POLITIQUE

Plaquette d'Or « Grand Prix Humanitaire de France »

Médaille d'Or « Mérite et Dévouement Français »

Médaille de Vermeil « Arts.Sciences.Lettres

David BBASI - 66 av des CHAMPS ELYSEES 75008 Paris France

Office : TEL : 33 1 45 63 02 63- Mob. : 33 6 87 81 61 44

Shahre Farang paris, Persian music, Musique perse

www.abbasi.fr ,Perse 7000 ans de civilisation,persia 7000 years of civilization

به پايگاه رايانه ای "سياوش اوستا" بزبان پارسی خوش آمديد

http://awesta.net

اگر روزها و ماهها به اين پايگاه بيائيد باز هم نخواهيد توانست هزاران برگ مطلب و ساعتها برنامه راديو وتلويزيونی را از نگر بگذراند هراز چندی به ما سری بزنيد

24 ساعت مهر تی وی را به چهار زبان در سراسر جهان ببینید

http://mehrtv.com

آرشیو ما را در پارس تی وی ببینید

http://www.voinews.net/archive/program/9182/

آرشیو پارسی ما در یوتوب

http://youtube.com/mehrtv

NOTRE ARCHIVE EN FRANCAIS

http://youtube.com/mehrtvfr

چگونه زرتشتی شویم؟

http://zartosht.fr

سفارش آثار سیاوش اوستا

http://awesta.org

Commentaires