3-بخش سوم خیام و این جهان فرسوده بروایت سیاوش اوستا سرگذشت خیامدشمنان ایران آریایی در طی قرنها همزمان با تازش به میهن و تکه تکه کردن سرزمین اهورایی و قتل عامهای بزرگ سعی در واژگون جلوه دادن گنجینه ها و شخصیتهای بزرگ و با ارزش میهن داشته اند از جمله حکیم عمر خیام یکی از برترین اندیشمندان توانای جهان که چون کتابحانه اوستا در میدانهای بسیار علمی اندیشه ای تبحر داشته و بسیاری از اندیشه  هایش تا به امروز نا شناخته مانده است

در این سه ساعت و سه سه سی دی سیاوش اوستا چهره راستین عمر خیام و حسن صباح و خواجه نظام الملک را با سخنانی شیوا و موسیقی هایی دلنشین به جهانیان میشناساندبرنامه ای دیگر از سیاوش اوستا پاسخورجهانی نوزرتشتی ها

Commentaires