چگونگی شکل گیری داعش سخن گفته شد- گلپا -فرهنگ شریف-حسین شهر به شهر فرار ...حسین شهر به شهر فرار میکرد

Commentaires