سحنان کوتاه و آموزنده استاد سیاوش اوستا که از سی سال پیش در پایین برگهای تقویم هفت هزار ساله آریایی میترایی می آیدنویسنده و پژوهشگر
سیاوش اوستا
David Abbasi
Ecrivain, Historien, présentateur TV/Radio (PersianCnn.Tv)
Avant-garde et défenseur de la laïcité et droits de l’homme depuis plus de 40 ans (DavidAbbasi.com)
Ecrivain de plus de 120 livres (Abbasi.Fr).Commentaires