شاهزاده علیرضا پهلوی و پرنسس لیلا پهلوی و محمد فریدون فرزند حسن روحانی و احمد رضایی فرزند رضایی از رهروان اوستا و زرتشت و میترا و تاریخ هفت هزار ساله آریایی میترایی بودند


شاهزاده علیرضا پهلوی و پرنسس لیلا پهلوی و محمد فریدون فرزند حسن روحانی و احمد رضایی فرزند رضایی از رهروان اوستا و زرتشت و میترا و تاریخ هفت هزار ساله آریایی میترایی بودندسیاوش اوستا
David Abbasi
Ecrivain, Historien, présentateur TV/Radio (PersianCnn.Tv)
Avant-garde et défenseur de la laïcité et droits de l’homme depuis plus de 40 ans (DavidAbbasi.com)
Ecrivain de plus de 120 livres (Abbasi.Fr).

Commentaires