بسبک آریایی و با حضور استاد سیاوش اوستا عروسی کنید از هر دین و آیین و مذهبی که هستید با افتخار عروسی کنید سیاوش اوستا David Abbasi Ecrivain, Historien, présentateur TV/Radio (PersianCnn.Tv) Avant-garde et défenseur de la laïcité et droits de l’homme depuis plus de 40 ans (DavidAbbasi.com) Ecrivain de plus de 120 livres (Abbasi.Fr).سیاوش اوستا
David Abbasi
Ecrivain, Historien, présentateur TV/Radio (PersianCnn.Tv)
Avant-garde et défenseur de la laïcité et droits de l’homme depuis plus de 40 ans (DavidAbbasi.com)
Ecrivain de plus de 120 livres (Abbasi.Fr).

Commentaires