شادی با شهد و شراب در جشن مهرگان حافظ و کوروش و ماتم تازیان را بگور کنیدچهلمین یاد روز عباس صرافیان در شهر کلن آلمان

جشن مهرگان شادی کنید با شهد و شراب و بگور کنید ماتم تازیان را

درود به روان پاک انور السادات که جوانمرد بود و با وفا در برابر ستم و نامهربانی جهان به شاه و شهبانو

تازه ترین برنامه سیاوش اوستا را ببینید

http://mehrtv.com

دانیل ژلن هنرپیشه مشهور فرانسوی که نقش شاه را بازی کرده بود به سیاوش اوستا گفت که پادشاه را کشتند

برای یاد روز حافظ و کوروش آماده شوید

بیستم مهر ماه یاد روز حافظ در راه است

این روز بزرگ را گرامی بداریم

پرچم خای زرد و بنفش و سپید را با نشان فروهر برای هفتم آبانماه آماده کنید

دیدار یاران در پاسارگار هفتم آبانماه و در حافظیه همین سه شنبه

شادباش سال نو کلیمیان

29 اکتبر در اروپا و ششم نوامبر در امریکا ساعتها عوض میشود

درود یر شهران ناظری که در ترانه و موسیقی سنتی سنت شکنی کرد

جریان عاشقی حسین علوی قریشی و یزید اموی قریشی و ارینب زیبای عرب و جنگ عشق بین این دو

شما که به جنگ رفته اید آیا زن و بچه شیر خوار خود را هم به جبهه بردید و سپر تیرها کردید؟

چرا جناب حسین علوی قریشی شهر به شهر از سپاه پسرعمویش گریحت؟ چه کسی سرش را از تن جدا کرد؟

برنامه ای دیگر از سیاوش اوستا پاسخورجهانی نوزرتشتی ها

Commentaires