شرح کامل آشنایی و عاشقی شاه و شهبانو آیا شهبانو عضوحزب توده بودهبرنامه امروز سیاوش اوستا در یادروز زایش شهبانو فرح پهلوی

https://youtu.be/vxhxqo5unSE

سیاوش اوستا در این برنامه به شرح کامل آشنایی و عاشقی شاه و شهبانو میپردازد و آخرین پادشاه ایران اهورایی را شهریاری میشناشاند که افسانه وار و چونان قصه ها و رویاهای خیالی میلیونها آرزومند سومین همسر خود را از میان خانواده ای پاک و محترم اما تهیدست و تنگدست انتحاب نمود

شرح مراجعه فرح پهلوی به اردشیر زاهدی داماد پادشاه بخاطر ممنوع خروج بودنش و درخواست بورس تحصیلی و معرفی فرخ دیبا به محمد رضا شاه و دوران دوستی و نامزد بازی تا عروسی

در این برنامه اسناد بسیار مهمی چون عکسهای فرح والیبالیست دوران دانشجویی و کارت تحصیل در فرانسه و سند عروسی و کارت دعوت عروسی نشان داده میشود

سیاوش اوستا عکسهای لباسهای جا مانده شهبانو در تهران و کاح مرمر را نشان داده و آنرا به شهبانو بعنوان هدیه تولد پیشکش میکند

آیا شهبانو عضو گروههای مارکسیست و حزب توده بوده است؟

سفرهای او برای شرکت در کنفرانسهای احزاب چپ در اروپا پیش از عروسی و دهها اسرار مگوی دیگر

Écrivain, Historien, Islamologue

Président de New Zoroastriens du monde

 inventeur de plusieurs idées et expression comme "ISLAM POLITIQUE

Plaquette d'Or « Grand Prix Humanitaire de France »


Commentaires