پادشاه ایران سومین همسر خود فرح را تهیدست و تنگدست انتحاب نمودhttps://www.youtube.com/watch?v=lJyEFLF-zzE&feature=youtu.be
با یکی از اعضای خانواده محمد رضا شاه در سوئیس صحبت میکردم ایشان هزاران درود به استاد سیاوش اوستا میفرستاد و میگفت جدا از تلاشهای خرد گرا و نوپرداز ایشان نقش مهمی در زنده سازی پادشاه بزرگ ایران محمد رضا شاه داشته است زیرا پس از انقلاب سیاه بر اساس تبلیغات و تهدیدات و اعدامها و قتل ها و جنایاتی که توسط رژیم اسلامی اعمال شد و پروپاگانهای کمونیستها و مجاهدین و چپها و انگلیسها و نوکران عربها و غیره جامعه ایرانی در داخل و خارج دیوانه وار ضد پهلویها بود اما پس از مرگ پرنسس لیلا و انجام مراسم تاریخی در گورستان پاریس و فیلمبرداری و پخش آن توسط استاد سیاوش اوستا از تلویزیون مهر و تلویزیون پارس محبوبیت خانواده پهلوی فراتر از دوران خود پادشاه شد و امروز که همه به شهبانو تبریک تولد میگیند شاید ندانند که از سی سال پیش این استاد سیاوش اوستا بود که تولد شهبانو را در تقویم های آریایی به ثبت رساند
درود بر استاد بزرگوار سیاوش اوستا و مهر تاریخی او به ایران و فرهنگ و هنر و تاریخ این سرزمین
لیلا شاهین دبی

Commentaires