قدرتهای رایانه ای و اینترنتی که کنترل همه چیز را در دست دارنددرتهای جدیدی که همه از آن بی خبرند قدرتهای رایانه ای و اینترنتی که کنترل همه چیز را در دست دارند

Commentaires