یادگار دکتر علیرضا پهلوی پنج ساله شدپرنسس ایریانا لیلا پهلوی پنج ساله شد
در کنار مادر مهربان و فداکارش پرنسس رها دیده ور
عشق و یار نازنین شاهزاده شهید و جانباخته پرنس علیرضا پهلوی
سردار بزرگ اندیشه آریایی اوستایی

یادگار دکتر علیرضا پهلوی پنج ساله شد
درود هر ایرانی به این مادر مهربان و  فداکار
درود هر ایرانی به این مادر مهربان و  فداکار پرنسس رها دیده ور پهلویCommentaires