خدا باعث بدبختی من و تو نیست ما آزاد در زمین رها شده ایم

Commentaires