رنجی که شهبانو طی شصت سال کشید کمتر زنی کشیده است

Commentaires