فرانسوا فیون گفت جوانان ایران خواهان تغییر هستند ایران سرزمینی متمدن و ب...


فرانسوا فیون گفت جوانان ایران خواهان تغییر هستند ایران سرزمینی متمدن و بزرگ است
فرانسوا فیون در نشست 13 مارس در پاریس گفت که در خاورمیانه کشورهایی هست با فرهنگ و تاریخ و تمدنی کهن چون مصر و ترکیه و ایران و اسراییل
ایران کشوری است با مردمانی بزرگ و دارای تاریخ و فرهنگی کهن
و کشورهایی هست که دست ساز استعمار هستند و ریشه تاریخی ندارند مثل عراق
ایران رو په پیشرفت است و میتواند جلو برود چون مردمش تمایل به پیشرفت دارند
من در تهران دیدم که جوانان توسط یک رژیم استبدادی بلوکه هستند
در صورتی که مردم خواهان پیشرفت و مدرنیته هستند
http://youtube.com/mehrtvfr/videos
فرانسوا فیون گفت جوانان ایران خواهان تغییر هستند ایران سرزمینی متمدن و بزرگ است
از خانواده پادشاه تا فرزندان پایوران نظام پیرو اوستا و زرتشت
برای آگاهی بیشتر به اوستا دات نت بروید

Commentaires