تمسخر خامنه ای توسط همه زیرا او رباط ومعتاد و کامپیوتر است

Commentaires