مهربان یاران گرامی با درود فراوان و مهر بسیار با افتخار و سربلندی به آگاهی میرساند که از سال 1995 تا به امروز کلیه سایتهای اینترنتی وابسته به تلاشهای استاد سیاوش اوستا که بشتر از هفتاد تا میباشد در ایران سانسور و فیلتر شده است که هموطنان گرامی امکان استفاده از ده ها هزار صفحه تلاشهای این نویسنده روشنگر نوپرداز و خردگرا را ندارند هم میهنان گرامی و مردم آزاده جهان این خود نمونه بسیار کوچکی از ظلم و ستم و سانسور و سرکوب نظامی است که هر چهار سال یکبار با صرف میلیاردها دلار میخواهد در بازی انتصابات ریاست جمهوری به افکار عمومی جهان تحمیل کند که رژیمی آزاد و دموکراتیک است در صورتیکه توانمند تحمل چند سایت اینترنتی وابسته به یک نویسنده آزاده و خردگرا میهن دوست نیست این سند را بعنوان برترین شاخصه دروغ و فریب و نیرنگ جهانی رژیم همه جا منتشر کرده و در سرزمینی که زندگی میکنید بهمان ربان این چند خط را ترجمه کرده و برای همه رسانه ها ارسال دارید لیست بخشی از دست کم هفتاد سایت اینترنتی که ناشر آثار استاد سیاوش اوستا میباشد و کلا حتی از دوران ریاست جمهوری رفسنجانی تا به امروز در ایران سانسور شده است را در اوستا دات نت ببینید و در اینجا چند نمونه را ارائه میدهیم تا با آزمایش کردن این سایتها توسط خویشان و یاران شکی در انتشار این خبر بویژه برای غیر ایرانیان باقی نماند

Plus de 30 ans de censure d’un écrivain en Iran
La totalités des sites internet de Monsieur David ABBASI (environ une centaines) sont interdit et censuré en république islamique d’Iran et ça depuis 1996 à ce jours 2017.
les site Internetو  personnel , associatives, culturelles et radio télévises qu’sont gérés par Monsieur David ABBASI   سیاوش اوستا    sont filtrés afin que les internautes iraniens ne puissent pas accéder au contenu …
selon la témoignage des centaines des milliaires des  Iraniennes, même au moment de la diffusion des émissions télévisés de Monsieur David ABBASIسیاوش اوستا  par satellite , le régime iranienne envoie des parasite dangereuse pour la santé de peuple …
et tous ca depuis la présidence de Mohammad Khatami Jusqu’au Hassan Rouhani ….
Alors malheureusement Ce régime de censure et criminelle  est  présentés dans le monde comme des modères ? …
 des ex semples : 7000sal.com  Avairan.com   MehrTv.com   etc. ….

سانسور سایتهای اینترنتی وابسته به سیاوش اوستا در ایران
 از زمان ریاست جمهوری رفسنجانی تا به امروز

مهربان یاران گرامی با درود فراوان و مهر بسیار با افتخار و سربلندی به آگاهی میرساند که از سال 1995 تا به امروز کلیه سایتهای اینترنتی وابسته به تلاشهای استاد سیاوش اوستا که بشتر از هفتاد تا میباشد  در ایران سانسور و فیلتر شده است  که هموطنان گرامی امکان استفاده از ده ها هزار صفحه تلاشهای این نویسنده روشنگر نوپرداز و خردگرا را ندارند
هم میهنان گرامی و مردم آزاده جهان
این خود نمونه بسیار کوچکی از ظلم و ستم و سانسور و سرکوب نظامی است که هر چهار سال یکبار با صرف میلیاردها دلار  میخواهد در بازی انتصابات ریاست جمهوری به افکار عمومی جهان تحمیل کند که رژیمی آزاد و دموکراتیک است   در صورتیکه  توانمند  تحمل چند سایت اینترنتی وابسته به  یک نویسنده آزاده و خردگرا میهن دوست نیست

این سند را بعنوان برترین شاخصه دروغ و فریب و نیرنگ جهانی رژیم همه جا منتشر کرده و در سرزمینی که زندگی میکنید بهمان ربان این چند خط را ترجمه کرده و برای همه رسانه ها ارسال دارید
لیست بخشی از دست کم هفتاد سایت اینترنتی که ناشر آثار استاد سیاوش اوستا میباشد و کلا حتی از دوران ریاست جمهوری رفسنجانی تا به امروز در ایران سانسور شده است را در اوستا دات نت ببینید و در اینجا چند نمونه را ارائه میدهیم تا با آزمایش کردن این سایتها توسط خویشان و یاران شکی در انتشار این خبر بویژه برای غیر ایرانیان باقی نماند

با سپاس ازمهرتان
7000sal.com  Avairan.com   MehrTv.com  

X BANNED WEB SITES سایتهای فیلتر شده X
سایت های زیر توسط جمهوری اسلامی ایران فیلتر شده اند
The following sites have been filtered by Islamic Republic of Iran


Commentaires