روزیکه ایرانی کعبه را ویران و حجرالاسود را مصادره و خلفای تازی را کشتتازه ترین برنامه سیاوش اوستا  https://youtu.be/UF-iy_3I5QI

جنبشهای ضد تازی در تاریخ ما

روسری را از سر بردارید میلیونها بابک از شما دفاع میکند

بدون شجاعت و گستاخی و جانبازی ازادی نمی آید

دو قهرمان در هفته گذشته خون تازه ای در رگ مردم بیچاره ما دمید

مریم میرزاخانی نابغه قرن از جهان رفت و دل همه را بدرد آورد رسانه های رژیم مجبور شدند عکس زیبای او را بی روسری چاپ کردند دولت جدید به همه سفارتخانه ها دستور داده است تا حجاب اجباری را بردارند در داخا میهن نیز اگر میلیونها زن روسری را بردارند کسی نخواهد توانست میلونها نفر را زندانی کند

آتش به اختیار در امر به معروف را ما نیز باید مقابله به مثل کنیم و کسانیکه میخواهند فرهنگ تازیان صحرا گرد را بر ما تحمیل کنند را بزنیم

کار بزرگی که اصغر نحوی پور کرد پهلوان و قهرمان ملی که در زورخانه تربیت شده بود

فردا همه به مزارش بروید با شاخه گلی بزرگش بدارید از تبار آزادگان میهن بود کهبسان بهزادان و شعوبیه و قرامطه جنگید

ایرانی ها از روز نخست تازش تازیان خلفا را ترور کردند و جنبشهای آزادیبخش ساختند بهزادان فرزند ونداد امویان را ساقط کرد او از سازمان شعوبیه بود که سیاه جامگان را ساخت

مورگان فری من هنرپیشه مشهور هالیوود که مستندهایی درباره خدا آفریره است آیین زرتشت را برترین میداند او بدیدن معبد کالیفرنیا رفته و با دکتر آرمان آریایی دیدار و گفتگو کرده است

کل برنامه را ببینید و بدیگران برسانید

https://spaces.hightail.com/receive/WtxxJ4JGEM/fi-7d33d068-b2f0-4aee-b689-797b2f46bc19/fv-aab5ebeb-088a-4eb8-8d29-80e8323ac0f6/Awesta%202017%2020%2007.mp4


Commentaires