سکینه خانم مادر جمیله خانم و دعوای امام جمعه مشهد با دختر و دامادشتازه ترین برنامه سیاوش اوستا با موضوعات مختلف و میان پرده های بسیار دیدنی

جریان سنگ قبر زن امام جمعه مشهد که نام سکینه خانم را ننوشت و رو سنگ قبر زنش دو خط القاب خودش را نوشت و از قید نام حاجیه خانم سکینه ریخته گر زاده خود داری کرده است جمیله خانم دختر سکینه خانم که 53 ساله است و همسر رئیسی آستانقدس از کار پدرش عصبانی شده و با بابش دعوا کرده است

در این برنامه شما عکس جمیله خانم و سکینه خانم را میبینید

Commentaires