pahlaviha 27072017 0000دو پادشاه بزرگ پهلوی و شاهزاده شهید علیرضا و اسراری ناشنیده از زندگی و مرگ آنها

تولد ایریانا لیلا پهلوی در روز مرگ رضا شاه و شش ماه پس از ترور پدرش

چگونه شد که شاهزاده شهید علیرضا پهلوی موسیقی را رها کرده و به تحصیل اندیشه و فرهنگ و تمدن و زبان ایران رو آورد؟

 اسراری ناشنیده از زندگی و مرگ دو پادشاه بزرگ پهلوی و شاهزاده شهید علیرضا

Commentaires