چگونه ده ها بیمار در آرامگاه فردوسی شفا گرفتند وده ها نابینا در آرامگاه ...

اعتراف رهبران رژیم به آخوند زنی

بچه دزدی در ایران برای فروش ارگانهای کودکان

پایگاه شاهنامه پژوهان و ده ها پایگاه دیکر تلگرامی و رایانه ای از نشستهای هفتگی بیاد قردوسی در داخل ایران شما را آگاه میسازند

سازنده فیلم پدر خوانده از شاهنامه و پیروز پارسی و حکیم ابوالقاسم پردیسی سخن میگوید بشنوید و بیاموزید

شما خر در خروار بزیلرت گورهای تازی میروید و نمیدانید که فردوسی و حافظ و خیام و سعدی و رودکی هم شفا میدهند و حاجت روا میکنند

چگونه ده ها بیمار در آرامگاه فردوسی شفا گرفتند و مداوا شدند؟

ده ها نابینا در آرامگاه حافظ بینا شدند

صدها بیمار در آرامگاه عمر خیام خوب شدند

آیت الله غلامرضا مصباحی از جامعه روحانیت اعلام کرد که آخوند کشی در ایران شروع شده و هر روز به آخوند ها حمله میکنند

بیاد فرخزاد در شهر بن آلمان همین شنبه به مدیریت آقای قلی پور

آتش به اختیار یعنی نجات دستفروش از پلیس و نجات دهها دختر از چنگ ماموران امر بمعروف

حافظ ناظری فرزند شهرام ناظری در قوچان نخواند اما رفت سر خاک فردوسی از ستم تازیان خواند

اجرای موسیقی و کنسرت در کوچه و خیابان مد شده است دکتر مهدی خزعلی در کنسرت خیابانی گروه آس و پاس شرکت کرد

هنرمندان ما همه جای ایران را کنسرت خانه کرده اند

هنرمندان ما در پارکها و کوچه و خیابان و برزنی را تبدیل به سالن کنسرت کرده اند

استاد اکبر گلپا 40 سال نخواند و محبوب مردم ماند

ننگمان باد که حافظ ناظری در آرامگاه خالی از مردم بخواند در صورتیکه مکه و کربلا و نجف و مشهد و قم پر از تازی پرستان باشد

رژیم خیلی ها رو خریده است و ما مادام العمر کسی را تایید نمیکنیم خیلی ها در زمان مردمی و اوستایی بودند اما خودشان را به جناحی از رژیم فروختند

علی شریعتی را هر پنج سال یکبار بزرگ میکنند تا جامعه را اسلامی نگهدارند گول خود فروشان را نخورید

Commentaires